Bruke python til å skrive/hente data fra websider.

Dette er kun et lite notat til meg selv. Ifb et scenario i Switchking(SK) vil jeg ha data fra kWh telleren inn i SK. Dette kan jeg gjøre direkte fra SK, men jeg vil jobbe litt med tallene, regne ut snitt pr time, døgn , uke osv. Da har jeg valgt å bruke EventGhost (EG) til dette. EG kan kjøre python. Verdien fra kWh telleren min blir lagret i en MySQL database, jeg har en php fil som spytter ut nåværende forbruk i watt f.eks 2475 . (En snittmåling over de siste 30 sekunder)

I python gjør jeg følgende for å hente ut dette:


import urllib
url = ("http://server.no/kwh.php")
response = urllib.urlopen(url).read()
devicename = 'kWh'
eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet('',devicename,response,0)

Den siste linjen oppdaterer datakilden med navn «kWh» i Switchking med verdien fra php filen. I dette enkle eksemplet har jeg ikke tatt med verdiene for dag, uke, måned osv.

For å oppdatere device direkte i Switchking kreves det en plugin til EventGhost, den finnes her:  http://eventghost-switchking-plugin.googlecode.com/files/eventghost-switchking-plugin.0.0.5.zip

Man også bruke dette til å sende data andre veien. F.eks om man skal ha en verdi fra python over til web.

I eksemplet nedenfor er det et php script som tar i mot verdier via GET. (variabler i adressen). Verdien som blir sendt er et tilfeldig tall mell 100 og 200.

Man kan selvsagt sende flere verdier samtidig. I php kan man deretter gjøre logiske beregninger, evaluere data  osv før det registreres i databasen.


import random
import urllib
value = str(random.randint(100, 200))
url = ("http://server.no/registrer.php?data=" +value)
web = urllib.urlopen(url).read()

DS18B20 tempsensor og Arduino

For å enkelt kunne snakke med 1wire enheter fra en Arduino finnes det library (OneWire.h) for dette, det finnes her  http://www.arduino.cc/playground/Learning/OneWire Men denne er veldig generell mot 1wire, og ikke tilpasset tempsensorene noe særlig.

Jeg bruker DS18B20 sensorene,  og de krever en del kode for initieres, og for så å lese av verdiene.

For å lese ut temperaturen med OneWire.h biblioteket vil koden se slik ut:

#include 

// DS18S20 Temperature chip i/o
OneWire ds(5); // on pin 10
byte inne[8] = { 0x28,0x2A,0xDE,0x5E,0x02,0x00,0x00,0x19 };
void setup(void) {
 // initialize inputs/outputs
 // start serial port
 Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {

 readTemp(inne);
}

void readTemp(byte* addr){

 int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
 byte i;
 byte data[12];

 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.print("CRC is not valid!\n");
   //Sendmail CRC
   return;
 }
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44,1);     // start conversion, with parasite power on at the end
 delay(1000);   // maybe 750ms is enough, maybe not

 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);     // Read Scratchpad
 for ( i = 0; i < 9; i++) {      // we need 9 bytes
  data[i] = ds.read();
 }
 LowByte = data[0];
 HighByte = data[1];
 TReading = (HighByte << 8 ) + LowByte;
 SignBit = TReading & 0x8000; // test most sig bit
 if (SignBit) // negative
 {
  TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
 }
 Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;  // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25

 Whole = Tc_100 / 100; // separate off the whole and fractional portions
 Fract = Tc_100 % 100;

 if (SignBit) // If its negative
 {
   Serial.print("-");
 }
 Serial.print(Whole);
 Serial.print(".");
 if (Fract < 10)
 {
   Serial.print("0");
 }
 Serial.println(Fract);

}

Altså veldig mye kode, samtidig som temperaturen blir gitt i form av to variabler, et heltall, og så desimalene for seg selv.

Men etter litt leting fant jeg et library som var egnet for tempsensorene. Det ligger også tilgjengelig på arduino.cc, men litt gjemt: DallasTemperature.h Legger ved dette biblioteket her, slik at det er tilgjenglig. Siste versjon kan til enhver tid hentes fra http://www.milesburton.com.

Et eksempel for å lese ut temp ved hjelp av DallasTemperature.h:

#include
#include
#define ONE_WIRE_BUS 6
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress innetemp = { 0x28, 0xF0, 0x12, 0x5F, 0x02, 0x0 , 0x0, 0x9E };
void setup(void)
{
 Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
 sensors.setResolution(innetemp, 12);
}

float printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
 Serial.print("Temp C: ");
 Serial.println(tempC);
 return tempC;
}

void loop(void)
{
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
float inne = printTemperature(innetemp); // Use a simple function to print out the data
Serial.print("INNE TEMP:");
Serial.println(inne);

}

Wattwatcher 0.2 – Nå med templogging og sms varsling

Fikk gjort om koden litt slik at den nå enkelt kan støtte flere kWh målere, samt at jeg nå har en 1wire port.  Dette lar meg logge temperaturer på sensorer(DS18B20) i hele huset på kun 1 ledningspar i en cat5 kabel. Kabelen kan ha en lengde på opptil 300m.

Les mer om 1Wire Templogging med Arduino

Jeg har også laget 3.5mm jack kontakter til LDR sensor, lcd og  1Wire nettet. Dette satt jeg på et custom  ProtoShield som nå kan stackes mellom Arduino og Ethernet shieldet.


Les mer

MySQL og dato, part II

Kalenderen vår er ikke lett å forholde seg til programatisk.
Heldigvis finnes det gode funksjoner innebygget i de fleste utviklingsspråk for å jobbe med datoer.

I prosjektet med [link] dataloggeren for strømforbruket mitt [/link] så lagrer jeg en ny rad i en MySQL tabell en gang i minuttet. Når jeg så skal hente ut grafer så vil dette bli for mange rader, som igjen vil bety for mange datapunkter i grafen. Vi trenger derfor tilføre litt logikk inn i queryen.

Les mer

Datofunksjoner i MySQL

Fant dette hos techotopia, poster det her kun for min egen del, slik at det jeg vet hvor jeg har det neste gang jeg trenger dette. Og det kan jo tenkes at andre også har bruk for dette.

Funksjon Beskrivelse
ADDDATE() Adds date
ADDTIME() Adds time
CONVERT_TZ() Convert from one timezone to another
CURDATE() Returns the current date
CURTIME() Returns the current system time
DATE_ADD() Add two dates
DATE_FORMAT() Format date as specified
DATE_SUB() Subtract two dates
DATE() Extract the date part of a date or datetime expression
DATEDIFF() Subtract two dates
DAYNAME() Returns the name of the weekday
DAYOFMONTH() Returns the day of the month (1-31)
DAYOFWEEK() Returns the weekday index of the argument
DAYOFYEAR() Returns the day of the year (1-366)
EXTRACT Extract part of a date
FROM_DAYS() Convert a day number to a date
FROM_UNIXTIME() Format date as a UNIX timestamp
GET_FORMAT() Returns a date format string
HOUR() Extract the hour
LAST_DAY Returns the last day of the month for the argument
MAKEDATE() Create a date from the year and day of year
MAKETIME MAKETIME()
MICROSECOND() Returns the microseconds from argument
MINUTE() Returns the minute from the argument
MONTH() Returns the month from the date passed
MONTHNAME() Returns the name of the month
NOW() Returns the current date and time
PERIOD_ADD() Add a period to a year-month
PERIOD_DIFF() Returns the number of months between two periods
QUARTER() Returns the quarter from a date passed as an argument
SEC_TO_TIME() Converts seconds to ‘HH:MM:SS’ format
SECOND() Returns the second (0-59)
STR_TO_DATE() Convert a string to a date
SUBTIME() Subtract times
SYSDATE() Returns the time at which the function executes
TIME_FORMAT() Format as time
TIME_TO_SEC() Returns the argument converted to seconds
TIME() Extract the time portion of the expression passed as an argument
TIMEDIFF() Subtract time
TIMESTAMP() With a single argument, this function returns the Date or the Datetime expression. With two arguments, the sum of the arguments is returned
TIMESTAMPADD() Add an interval to a datetime expression
TIMESTAMPDIFF() Subtract an interval from a datetime expression
TO_DAYS() Returns the date argument converted to days
UNIX_TIMESTAMP() Returns a UNIX timestamp to a format acceptable to MySQL
UTC_DATE() Returns the current Universal Time (UTC) date
UTC_TIME() Returns the current Universal Time (UTC time
UTC_TIMESTAMP() Returns the current Universal Time (UTC) date and time
WEEK() Returns the week number
WEEKDAY() Returns the weekday index
WEEKOFYEAR() Returns the calendar week of the date (1-53)
YEAR() Returns the year
YEARWEEK() Returns the year and week

Lekt litt med Arduino – wattwatcher 0.1

Har lenge logget strømforbruk manuelt. Jeg byttet ut sikringsskap og strømmåler for en stund siden, den nye måleren har en pulsdiode, som pulserer 10.000 ganger pr kWh forbrukt strøm.  Dette kan man bruke til å logge hvor mye strøm man bruker.

Jeg har i det siste lekt litt med Sebastian Stenmarks «EKKO» (klikk for info) og dette vekket interessen for microkontrollere.

Det ene førte til det andre og så satt jeg med en stor pappeske fra Sparkfun. Deriblandt en rekke sensorer, arduino brett, og div utstyr som loddestasjon osv. Det begynte med en enkel krets som inkluderte en 10k resistor og en LDR. (light dependent resistor) Arduinoen ble programmert til å telle antall pulser, og sende verdiene serielt til pc`n samt vise de på en LCD skjerm.
Les mer

MySQL, hente rader utifra dato.

Har drevet litt med strømforbruks databasen i det siste, der er hver dato lagret som datatypen ‘date’ i mysql. Jeg hadde behov for å vise de siste X målingene.
For å f.eks hente ut de siste ti radene kunne man brukt følgende:

SELECT * FROM tabell ORDER BY id DESC LIMIT 10;

Men da ville de blitt vist baklengs, altså nyeste først. For å hente de ut i samme rekkefølge som de ble lagt inn må man benytte seg av dato feltet, og litt av mulighetene man har med det.

SELECT * FROM power WHERE date = DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY)

Denne vil returnere de siste 10 dagers rader. I mitt tilfelle har jeg bare en entry pr dag, så jeg vil ikke støte på noen problemer der. Men om man har flere pr dag vil denne queryen returnere alle rader med dato nyere enn 10 dager tilbake i tid.